GDPR

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων επεξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας καθώς και πως χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα.

Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στην επιχείρησηΖΑΦΕΙΡΗΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΟ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
Α.Φ.Μ.: 094233563
Δ.Ο.Υ.: ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Α.Μ.Α.Ε.: 37817/90/Β/97/6
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗ, Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ –
ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΑΝΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ 29100
2695041506

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων ή την παρούσα δήλωση απορρήτου και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας από τον νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο e-mail: info@cavazafiris.gr.

Το cavazafiris.gr δηλώνει ρητά ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και δεν μεταβιβάζει με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία προς τρίτους προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες των χρηστών/επισκεπτών, παρά μόνο με τη συγκατάθεσή τους. Ο παρών δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές.

Το cavazafiris.grδεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων επισκεπτών/ χρηστών.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που συλλέγονται και επεξεργάζονται στα πλαίσια των εμπορικών μας συναλλαγών (εμπορία και διανομή κρασιών, οινοπνευματούχων ποτών και σχετικών αξεσουάρ κ.α.).

Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας.

Α. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία

Η Εταιρία μας επεξεργάζεται και τηρεί αρχείο ηλεκτρονικής μορφής σε Server της εταιρίας με χρήση κωδικών ασφαλείας, συστήματος κρυπτογράφησης, καθώς και φυσικό αρχείο καταλλήλως ασφαλισμένο με τα τις κάτωθι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

   1. Στοιχεία της ταυτότητάς σας, ήτοι, ενδεικτικώς αναφερόμενα, ονοματεπώνυμο/επωνυμία επιχείρησης, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας/έδρας, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμοί τραπεζικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών σας, αριθμό λογαριασμού τραπέζης, καθώς και στοιχεία απαραίτητα για την έκδοση νόμιμων παραστατικών φορολογικού χαρακτήρα, ήτοι τον Α.Φ.Μ. και την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

   2. Ιστορικό παραγγελιών, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων συναλλαγών σας και των δεδομένων πληρωμών σας, και αρχείο, καταλλήλως ασφαλισμένο, με τα εκδιδόμενα για κάθε παραγγελία τιμολόγια/παραστατικά κλπ.

Β. Χρόνος τήρησης αρχείου με τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται σε μορφή ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου, τηρουμένων όλων των καταλλήλων και απαραιτήτων προϋποθέσεων και μέτρων ασφαλείας που απαιτεί ο νόμος, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να πληρωθούν οι κάτωθι σκοποί επεξεργασίας, σε περίπτωση δε παύσης της συνεργασίας μας ή των συναλλαγών μας ή ανάκλησης της παρούσας συγκατάθεσης για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία (π.χ. φορολογική), ενώ σε περίπτωση δικαστικής επιδίωξης αξιώσεων για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται έως την ολοκληρωτική επίλυση της ένδικης διαφοράς. Εν συνεχεία τα στοιχεία αυτά ανωνυμοποιούνται, καταστρέφονται ή επιστρέφονται στο Υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων. Στη εξαιρετική περίπτωση που συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος ο Υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να διατηρήσει τα ανωτέρω στοιχεία στο αρχείο του έως ότου παύσει να υφίσταται ο λόγος δημοσίου συμφέροντος.

Γ. Σκοπός επεξεργασίας

Η ανωτέρω επεξεργασία κρίνεται αναγκαία για την εκπλήρωση των κάτωθι σύννομων σκοπών:

    1. Η εκτέλεση των εκάστοτε μεταξύ μας συναλλαγών (έγγραφή στο τηρούμενο αρχείο πελατών, έκδοση καρτών προνομίων, αρχειοθέτηση και εκτέλεση παραγγελιών, αποστολή/παράδοση εμπορευμάτων, δώρων κλπ), καθώς και η δυνατότητα να σας ενημερώνουμε και να απαντούμε σε αιτήματα και ερωτήματά σας.

    2. Εκπλήρωση υποχρεώσεων που πηγάζουν από την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία και εν γένει συμμόρφωση προς αυτήν, καθώς και έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών και ηλεκτρονική ή ταχυδρομική αποστολή τους προς πληρωμή.

    3. Είσπραξη οφειλών ή/και επιδίωξη ικανοποίησης τυχόν αξιώσεων δια της δικαστικής οδού, με την διαβίβαση δεδομένων προς δικηγόρους ή/και δικαστικές αρχές,τα οποία κρίνονται αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

    4. Ίδρυση και διατήρηση επικοινωνίας της Εταιρίας μας μαζί σας με την οικειοθελή εγγραφή σας σε ειδικούς έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους ώστε να λαμβάνετε έντυπα, ηλεκτρονικά ή με SMS ενημερωτικό υλικό ή άλλο υλικό μάρκετινγκ ή να ανανεώνετε τις προτιμήσεις σας ή κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, ερωτηματολόγια και έρευνες, με σκοπό την πληρέστερη εξυπηρέτησή σας.

    5. Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.

Δ. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας από την Εταιρία μας περιορίζεται εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησής μας και είναι διαθέσιμα στην Διοίκηση της Εταιρίας και σε αποκλειστικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, προς διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Επιπλέον, διαβιβάζουμε, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, τα προσωπικά σας δεδομένα, για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας, προς:

    1. Κρατικές, εποπτικές, φορολογικές ή/και ανεξάρτητες δημόσιες αρχές.

    2. Δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση δικαστικής επιδίωξης αξιώσεων ή προς διερεύνηση τυχόν τελέσεως αξιοποίνων πράξεων σε βάρος της εταιρίας μας.

    3. Εκάστοτε εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. διανομείς εμπορευμάτων, εταιρία κατασκευής και φιλοξενίας ιστοσελίδας, εταιρία παροχής υπηρεσιών μηχανογράφησης κλπ)

    4. Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα για εξόφληση τυχόν οφειλών σας.

    5. Εταιρίες μαζικής αποστολής  newsletter (τρέχουσα συνεργασία με mailchimp). Σε περίπτωση σύναψης νέων συνεργασιών με κατηγορίες αποδεκτών, άλλες από αυτές που εκτέθηκαν ανωτέρω, θα σας ενημερώσουμε με οποιοδήποτε κατάλληλο και πρόσφορο μέσο σχετικά την διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων προς αυτούς, και την περαιτέρω επεξεργασία τους, εφόσον μια τέτοια διαβίβαση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κριθεί αναγκαία για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών. Σε περίπτωση δε παύσης της συνεργασίας μας με κάποιον από τους ανωτέρω αποδέκτες, θα ζητήσουμε την διαγραφή, καταστροφή ή/και επιστροφή του αρχείου των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός αν νόμος ή λόγος δημοσίου συμφέροντος επιβάλλει ρητά την διατήρησή τους.

Ε. Δικαιώματα Υποκειμένων προσωπικών δεδομένων

Έχετε την δυνατότητα ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων τα οποία επεξεργαζόμαστε ανά πάσα στιγμή με έγγραφο αίτημά σας προς την Εταιρία να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα εξής δικαιώματα:

    1. Πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφόρησης για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την επεξεργασία τους. Τυχόν άρνηση παροχής πληροφοριών εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

    2. Διόρθωσης, συμπλήρωσης και διαγραφής.

    3. Φορητότητας.

    4. Ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

    5. Εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

    6. Υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα προσωπικά σας δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνείτε τηλεφωνικώς στο 2695041506 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση info@cavazafiris.gr.

Η Εταιρία μας οφείλει να απαντήσει στο σχετικό αίτημά σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μήνα από την λήψη του αιτήματός σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν και να λάβετε επιβεβαίωση από την εταιρεία μας σχετικά με το εάν διαθέτει ή όχι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Εάν πράγματι διαθέτουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, τότε έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα, με την παροχή αντίγραφου και να λάβετε τυχόν σχετικές επιπλέον πληροφορίες (όπως ο λόγος επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, οι κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται κ.λπ.).

Προσοχή: Η χρήση του δικαιώματος πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα πρέπει να επηρεάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων, όπως το επαγγελματικό απόρρητο ή δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι εσφαλμένα, ελλιπή ή ανακριβή, μπορείτε να ζητήσετε από την εταιρεία μας να τα διορθώσει. Εμείς θα σας απαντήσουμε εντός ενός μήνα. Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας θα σας ενημερώσουμε γραπτώς για τους σχετικούς λόγους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εάν η εταιρεία μας επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με βάση συγκατάθεσή σας ή σύμβαση, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε είτε σε εσάς είτε απευθείας σε άλλη εταιρεία της οποίας τις υπηρεσίες θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε, εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και να ζητήσετε από την εταιρεία μας να σταματήσει την επεξεργασία εάν αυτή γίνεται κυρίως για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Εάν έχετε ενστάσεις όσον αφορά το άμεσο μάρκετινγκ, η εταιρεία πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και να συμμορφωθεί με το αίτημά σας χωρίς να επιβάλει κάποια χρέωση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΛΗΘΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα όταν τα εν λόγω δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εταιρία μας ή εάν έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρασχέθηκαν από ανήλικο μπορούν να διαγραφούν οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό το δικαίωμα ισχύει και στο διαδίκτυο («δικαίωμα στη λήθη»). Σε περίπτωση που η εταιρία μας έχει δημοσιεύσει προσωπικά σας δεδομένα στο διαδίκτυο, μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΑΣ

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που δώσατε στην εταιρία μας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να γίνει με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cavazafiris.gr ή με αυτοπρόσωπη παρουσία στην εταιρία μας (ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗ, Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ –
ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΑΝΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ 29100) συμπληρώνοντας και εγχειρίζοντας μας το σχετικό προδιατυπωμένο έντυπο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο όρος «περιορισμός» σημαίνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν —με εξαίρεση την αποθήκευση— να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους δημόσιου συμφέροντος της ΕΕ ή κράτους μέλους της ΕΕ. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον:

    1. αμφισβητείται η ακρίβεια των σχετικών δεδομένων

    2. δεν επιθυμείτε να διαγραφούν τα δεδομένα

    3. τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά δεν μπορούν να διαγραφούν για λόγους που επιβάλλονται από τον νόμο.

    4. έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία και η σχετική απόφαση εκκρεμεί

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ

Κατάρτιση προφίλ γίνεται όταν αξιολογούνται προσωπικές πτυχές σας με σκοπό την πραγματοποίηση προβλέψεων σχετικά με εσάς, ακόμα και εάν δεν λαμβάνεται απόφαση. Για παράδειγμα, εάν μια εταιρεία ή ένας οργανισμός αξιολογεί τα χαρακτηριστικά σας (όπως η ηλικία, το φύλο, το ύψος σας) ή σας ταξινομεί σε μια κατηγορία, αυτό σημαίνει ότι γίνεται κατάρτιση του προφίλ σας. Λήψη αποφάσεων με βάση μόνο αυτοματοποιημένα μέσα γίνεται όταν λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με σας με τεχνολογικά μέσα και χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Τέτοιες αποφάσεις μπορούν να ληφθούν ακόμα και χωρίς την κατάρτιση προφίλ. Το δίκαιο περί προστασίας δεδομένων ορίζει ότι έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση με βάση μόνο αυτοματοποιημένα μέσα, εάν η απόφαση παράγει έννομα αποτελέσματα που αφορούν εσάς ή κατά παρόμοιο τρόπο σας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό. Μια απόφαση παράγει έννομα αποτελέσματα όταν επηρεάζονται τα νομικά δικαιώματά σας (όπως το δικαίωμα ψήφου). Επιπλέον, η επεξεργασία μπορεί να σας επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό εάν επηρεάζει την κατάσταση, τη συμπεριφορά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ NEWSLETTER

Με το παρόν η εταιρία με την επωνυμία «ΖΑΦΕΙΡΗΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΟ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
Α.Φ.Μ.: 094233563
Δ.Ο.Υ.: ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Α.Μ.Α.Ε.: 37817/90/Β/97/6
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗ, Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ –
ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΑΝΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ 29100
2695041506 »  σας ενημερώνει ότι με την έγγραφή σας στο newsletter, ήτοι με την καταχώριση και αποστολή του e-mail και του ονοματεπωνύμου σας, παρέχεται την ρητή συγκατάθεσή σας προς την «ΖΑΦΕΙΡΗΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΟ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
Α.Φ.Μ.: 094233563
Δ.Ο.Υ.: ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Α.Μ.Α.Ε.: 37817/90/Β/97/6
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗ, Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ –
ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΑΝΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ 29100
2695041506 » σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) για την επεξεργασία των ανωτέρω χορηγούμενων προσωπικών σας δεδομένων, την αποθήκευσή τους σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο και την αποστολή σχετικών newsletter της «cavazafiris.gr».

Η δήλωσή σας, το ονοματεπώνυμο και το e-mail σας θα τηρούνται σε αρχείο της εταιρίας μας τηρουμένων όλων των κατάλληλων, πρόσφορων και απαραιτήτων προϋποθέσεων και μέτρων ασφαλείας που απαιτεί ο νόμος για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την «cavazafiris.gr» και πάντως όχι περισσότερο από 1 χρόνο από τυχόν διακοπή της αποστολής του.

Το email και το ονοματεπώνυμό σας θα χρησιμοποιούνται μόνο από την «ΖΑΦΕΙΡΗΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΟ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
Α.Φ.Μ.: 094233563
Δ.Ο.Υ.: ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Α.Μ.Α.Ε.: 37817/90/Β/97/6
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗ, Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ –
ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΑΝΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ 29100
2695041506 » ως υπεύθυνη επεξεργασίας, ακόμα και αν το newsletter αφορά προϊόντα ή/και υπηρεσίες τρίτων εταιρειών, με τις οποίες η υπεύθυνη επεξεργασίας διατηρεί εμπορική συνεργασία, και αποκλειστικά για την αποστολή ενημερωτικών, διαφημιστικών και προωθητικών υλικών και μηνυμάτων της εταιρίας.

Έχετε την δυνατότητα ανά πάσα στιγμή με αίτημά σας προς την εταιρία να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα εξής ενδεικτικώς αναφερόμενα δικαιώματα: Πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφόρησης για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την επεξεργασία τους, διόρθωσης, συμπλήρωσης και διαγραφής, φορητότητας και ανάκλησης της συγκατάθεσής σας. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα προσωπικά σας δικαιώματα παρακαλούμε επικοινωνείτε τηλεφωνικώς στο 2695041506 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση info@cavazafiris.gr.

Aν συγκεκριμένα επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης για την εν λόγω επεξεργασία και αποθήκευση των ως άνω προσωπικών σας δεδομένων και για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μπορείτε να την πραγματοποιείται με την επιλογή του συνδέσμου «Για διαγραφή από τη ‘’λίστα αποστολής newsletter’’ κάντε κλικ εδώ» που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter ή με αποστολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cavazafiris. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σου δεν θα τηρείται για περισσότερο από έξι μήνες από την ανάκληση. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα (www.dpa.gr).

Cava Zafiris

Η μεγαλύτερη συλλογή από ελληνικά και διεθνή κρασιά, αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη είναι εδώ! Ανακαλύψτε μια όαση με όλα όσα χρειάζεστε για να απογειώσετε το πάρτι σας, το γεύμα και κάθε άλλη επαγγελματική ή ιδιωτική στιγμή.

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε τις νέες προσφορές.